Política de privacitat

Política de privacitat

Condicions de protecció de dades de caràcter personal

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat.

El responsable del tractament és Fundació Jesuïtes Educació, amb CIF G-62411624 i domicili a Barcelona, carrer Roger de Llúria, 13, amb email de contacte fje@fje.edu i número de telèfon 93 270 22 13. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per email a delegat.protecciodades@fje.edu o en el número de telèfon 93 270 22 13. En particular, davant d’ell, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Els tractaments que realitzen a través d’aquest web per part de la Fundació Jesuïtes Educació són:

 1. Formulari de contacte web
  1. Finalitat: Gestionar la seva sol·licitud i informar-lo sobre l’oferta educativa de Jesuïtes Educació, organitzar i atendre les entrevistes prèvies, les portes obertes i promocionar les activitats que s’ofereixen des dels centres educatius i la Fundació Jesuïtes Educació.
  2. Legitimació: El consentiment de l’interessat.
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’organitza la Fundació Jesuïtes Educació.
  4. Període de conservació: Les dades personals es conservaran durant un any des de la recollida de dades.
 2. Formularis d’activitats organitzades pel centre
  1. Finalitat: Gestionar i coordinar les diferents activitats que s’organitzen des dels centres educatius i la Fundació Jesuïtes Educació.
  2. Legitimació: El consentiment de l’interessat i l’execució d’un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
  3. Destinataris: Els diferents departaments en què s’organitza la Fundació Jesuïtes Educació i terceres entitats i, si és el cas, a terceres empreses que participen en el desenvolupament de l’activitat. A tal efecte, la Fundació Jesuïtes Educació signarà en cada cas un contracte d’encarregat de tractament o de cessió de dades personals.
  4. Període de conservació: Les dades personals es conservaran durant un any des de la recollida de dades i, si és el cas, durant el període establert legalment per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
 3. Canal de denúncies
  1. Finalitat: Gestionar i canalitzar les reclamacions que arriben a través del canal de denúncies.
  2. Legitimació: El compliment d’una obligació legal i d’una missió realitzada en interès públic.
  3. Destinataris: El responsable del canal de denúncies i, si és procedent, l’òrgan

   competent de l’adopció de les mesures disciplinàries, el responsable del departament legal de la fundació i el delegat de protecció de dades. I, en el cas que correspongui, es comunicaran dades a tercers quan sigui necessari per a l’adopció de mesures correctores per la fundació o per la tramitació de procediments sancionadors o penals que procedeixin.
  4. Període de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per decidir sobre la procedència d’iniciar o no d’una investigació sobre els fets informats i com a màxim 3 mesos des de la recollida de les dades i, si és el cas, durant el període establert legalment per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

La Fundació Jesuïtes Educació no té previst realitzar transferències internacionals de dades, en cas de ser necessari, només es realitzaran amb entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció de dades que exigeix la normativa o quan existeixi una habilitació legal per realitzar la transferència internacional de dades.

En el cas que es doni consentiment per la publicació de les imatges i/o veu a les xarxes socials d'accés no restringit com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., l'informem que l'ús d'aquests perfils implica la transferència internacional de dades. Les xarxes socials quan duen a terme una transferència internacional de dades garanteixen que la mateixa es duu a terme amb les garanties adequades que permetin als interessats exercir els seus drets exigibles i accions legals efectives.

En acceptar aquestes condicions, estarà prestant el seu consentiment perquè Fundació Jesuïtes Educació tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.