L'FP Dual: aprendre treballant

L'FP Dual: aprendre treballant

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. 

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases: 

En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa.

En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector. 

El centre i l'empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu. Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

Centre i empresa designen els tutors de l'empresa que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

 Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

AVANTATGES DE LA FP DUAL PER L'EMPRESA
recuperar el model d'aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.
AVANTATGES DE LA FP DUAL PER A L'ALUMNE
Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca;
Desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball;
Adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat.
Aquests són els cicles formatius que ja es fan en dual a Jesuïtes Educació:
Educació infantil
Automatització i robòtica industrial
Administració i finances
Animació d’activitats físiques i esportives
Gestió d’allotjaments turístics
Administració de sistemes informàtics i Xarxes
Desenvolupament d’aplicacions web
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Automoció

Comparteix

Baked by Digital Bakers