Accés als PFI (Programes de Formació i Inserció)

Accés als PFI (Programes de Formació i Inserció)

Informa't de tota la informació relativa al procés de preinscripció dels PFI:

Període de Preinscripció:

del 15 al 26 de maig, ambdós inclosos, presentació de les sol·licituds.
del 22 de maig al 9 de juny entrevistes d’orientació i valoració.
14 de juny  publicació de llistes baremades (provisionals).
del 14 al 16 de juny reclamacions.
23 de juny  publicació de llistes baremades definitives.

Període de Matriculació:

Del 26 al 30 de juny, ambdós inclosos, matrícules de primera selecció.
Del 12 al 15 de setembre, selecció i matrícula de possibles places vacants.

Documents a presentar:
 1. Documentació  identificativa:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

  Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  Si l’alumne té alguna discapacitat o necessitats educatives especials:

  Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies o si no n’hi ha, un informe de l’EAP.

 2. Certificat d’estudis o altra documentació: Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

CRITERIS DE BAREMACIÓ
Tenir el domicili dins l’àrea d’influència 1 (Barcelona): 30 punts
Tenir el domicili dins l’àrea d’influència 2 (Catalunya): 15 punts
No haver realitzat un PQPI o un PFI o un cicle de formació professional: 20 punts
Per haver estat escolaritzat a l’ESO: 5 punts per cada curs
Si l’últim curs realitzat és 4t ESO: 20 punts
Si l’últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts
Si l’últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts
Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a: entre 0 i 50 punts.

Per fer la preinscripció als PFI, s'haurà d'emplenar el formulari que s'enllaça a continuació.

Si el formulari s'ha tramès de forma correcta, rebran el següent missatge:

"S'ha enregistrat la teva sol·licitud. Per validar aquesta preinscripció, cal passar per la secretaria de l'escola, a partir del 22 de maig, recollir el full acreditatiu i programar l'entrevista personal amb l'alumne aspirant."

Informem que l’horari per recollir la sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació dels punts 1 i 2, serà el següent:

 • Horari de matí de 8:30h a 13h
 • Horari de tarda de 14:30h a 17h (excepte divendres tarda que la secretaria estarà tancada).

En cas de tenir qualsevol dubte o consulta pot contactar amb la Secretaria de l’escola al 93.351.60.11 / 93.352.50.52.

Comparteix

Baked by Digital Bakers